Iñigo Txintxurreta

saux
toue 5

Diametroa: 4 metro.

toue 4

Diametroa: 6,5 metro.

toue 3
toue 2

Diametroa: 5,5 metro.

toue 1

Diametroa: 8 metro.

3

11 metro x 6 metro.

3

Diametroa: 9 metro.
Altuera: 1 metro.

2

Diametroa: 9 metro.
Altuera: 0,50 metro.

1

12 metro x 7 metro. Altuera: 1,60 metro.